Europa, toon ballen!

Europa, toon ballen!

-English below -

Wij willen dat Europa lef toont en eensgezind optreedt tegen Rusland.

Wat gaan we doen?

Wij roepen onze Europese leiders op om eensgezind tegen Rusland op te treden. Dit is hét moment om te laten zien dat we één Europa zijn. Eén Europa dat daadkrachtig en eensgezind optreedt tegen Rusland. Eén Europa dat solidair is met mede Europeanen in Oekraïne.

Wij moeten dit geluid overal in Europa laten horen. In Brussel, in Den Haag en in onze stad want samen vormen wij één Europa.

Wat moet de Europese Unie doen?

De Russische president Poetin zette deze week de stap die alle internationale afspraken overschrijdt: oorlog in Oekraïne en daarmee in Europa. Volt betreurt daarbij ten zeerste het geweld dat de inwoners van Oekraïne aangedaan wordt. Een sterke en snelle reactie kan niet uitblijven. Door solidair en daadkrachtig te reageren op de Russische agressie trekt de EU een duidelijke grens: tot hier en niet verder. Zware sancties kunnen daarom niet uitblijven.

Volt roept het kabinet, en de gehele EU top, op om daadkrachtig en als één Europese Unie op te treden. Zet naast de recent aangekondigde economische en persoonlijke sancties, ook in op:

  1. Europa moet haar weerbaarheid tegen hybride oorlogvoering versterken, en de verspreiding van desinformatie tegengaan. Ontwikkel het beleid inzake desinformatie op alle juridische beleidsniveaus verder en verbeter de samenwerking tussen de EU, haar lidstaten, media en internetbemiddelaars bij het tegengaan van de verspreiding van desinformatie.

  2. Zet een supranationale EU cyberdivisie op om een snelle cyberdefensie te garanderen: het bestaande EU rapid response team is tot op heden niet voldoende in staat om effectief en adequaat op te treden bij directe dreigingen. Volt pleit ervoor dat deze nieuwe supranationale EU cyberdivisie op termijn ook een mandaat krijgt voor offensieve cyberacties. Zo kunnen we de steun van onze bondgenoten vergroten en tegelijkertijd geweld voorkomen.

  3. Nederland moet zich voegen bij haar Europese bondgenoten en zich solidair opstellen in het opvangen van vluchtelingen, om de EU zo niet uit elkaar te laten spelen door Poetin over de oplopende vluchtelingenstroom. Dit betekent solidariteit met haar Europese buurlanden en het per direct treffen van voorbereidingen om vluchtelingen ruimhartig en humaan op te vangen. Daarbij is ook ondersteuning van Europese lidstaten in grensgebieden voor rechtsbijstand en snelle asielprocedures essentieel. De huidige crisis betreft niet alleen een humanitaire crisis. Nederland en Europa moeten daarom ook per direct noodvisa aanbieden aan Wit-Russische en Russische journalisten en mensenrechtenactivisten.

  4. Daarnaast zal de EU zich dit keer daadwerkelijk in moeten zetten om onafhankelijker van Russisch gas te worden. Er moet op de korte termijn intensief gezocht worden naar alternatieve bronnen van gas, die duurzaam en eerlijk zijn. In de tussentijd moet de EU de landen in Centraal- en Oost-Europa zoveel mogelijk ondersteunen bij de energietransitie.

  5. Tenslotte moeten we ons dit keer ook bekommeren om onze buitengrenzen. De Baltische staten, Polen, Hongarije, Roemenië en Slowakije worden direct geraakt door deze crisis en verdienen continue steun van de Europese bondgenoten.

Onze gedachten zijn bij de inwoners van Oekraïne. Bij alle onschuldige slachtoffers die in deze oorlog vallen.

Lees ook:

Volt Europa: Statement on the invasion of Ukraine

- English -

Europe, show some balls!

We want Europe to show courage and take a united stand against Russia.

What are we going to do?

We call on Europe's leaders to stand united against Russia. This is the moment to show that we are one Europe. One Europe that acts decisively and in unity against Russia. One Europe that shows solidarity with fellow Europeans in Ukraine.

We must make this voice heard all over Europe. In Brussels, in The Hague and in our own city, because together we form one Europe.

What should the European Union do?

This week, Russian president Vladimir Putin took a step that contravenes all international agreements: war in Ukraine and therefore in Europe. Volt deeply regrets the violence inflicted on the inhabitants of Ukraine. A strong and swift reaction is essential. By reacting with solidarity and decisiveness to the Russian aggression, the EU is drawing a clear line: up to here and no further. Heavy sanctions are therefore unavoidable. Volt believes it is important that all options are used.

Volt calls on the cabinet, and the entire EU leadership, to act decisively and as one European Union. In addition to the economic and personal sanctions announced today, focus on:

  • Europe must strengthen its resilience in the face of hybrid warfare, and combat the spread of disinformation. Further develop disinformation policy at all legal policy levels and improve cooperation between the EU, its Member States, media and internet intermediaries in countering the spread of disinformation.

  • Establish a supranational EU cyber division to ensure rapid cyber defence: the existing EU rapid-response team has so far been unable to act effectively and adequately on immediate threats. Volt advocates that this new supranational EU cyber division should eventually be mandated for offensive cyber actions. In this way, we can increase the support of our allies and prevent violence at the same time.

  • The Netherlands should join its European allies and show solidarity in receiving refugees and not allow the EU be torn apart by Putin over the increasing flow of refugees. This means solidarity with its European neighbours and immediately making preparations to receive refugees generously and humanely. Support from European Member States in border regions for legal assistance and fast asylum procedures is also essential. The current crisis is not only a humanitarian one. The Netherlands and Europe should therefore immediately offer emergency visas to Belarusian and Russian journalists and human rights activists.

  • In addition, this time the EU will have to make a real effort to become less dependent on Russian gas. In the short term, alternative sources of gas must be sought which are sustainable and fair. In the meantime, the EU must support the countries of Central and Eastern Europe as much as possible in their energy transition.

  • Finally, this time we must also look after our external borders. The Baltic States, Poland, Hungary, Romania and Slovakia are directly affected by this crisis and deserve continuous support from Europe's allies.


Our thoughts are with the people of Ukraine. With all the innocent victims who are falling in this war.


See also:

Volt Europa: Statement on the invasion of Ukraine