HR & Community

HR & Community Team Utrecht

Wij, als HR & Community Team, zorgen er voor dat (nieuwe) leden zich welkom en betrokken voelen bij Volt. Dat doen we door ze persoonlijk te verwelkomen en laagdrempelig en vanuit persoonlijke ambities binnen Volt te verbinden.


English

We, as the HR & Community Team community, ensure that (new) members feel welcomed by and involved with Volt. We do this by welcoming them personally and connecting them within Volt in an accessible way, based on their personal ambitions.

Slogan

Empower & Connect!

Doelen

 • Het verwelkomen van nieuwe leden en creëren van verbinding;

 • Het creëren van laagdrempelige verbondenheid van leden met Volt in brede zin;

 • Elk lid vanuit zijn/haar ambities/kennis/kunde verbinden aan en binnen Volt.

Kerntaken

 • Nieuwe leden verwelkomen en hun mogelijke bijdrage/profiel identificeren in relatie tot de waarden van Volt;

 • Beleidsontwikkeling faciliteren door leden uit te nodigen voor en/of te verbinden aan activiteiten of teams (bottom up);

 • Band verstevigen tussen leden onderling en met Volt, zoals beleidsteam, fractie, communities, etc.;

 • Community vorming aanjagen en faciliteren op lokaal niveau, door te starten met community op het niveau van een gemeente kern (regio Utrecht) of wijk (Stad Utrecht).

Team members

 • Peter Blok (Lead)

 • Rob Cortjens (Lead)

 • Simone Ritzer

 • Mimi Magusin

 • Thomas Nijzink

 • Sander Quast

 • Kristy Versteeg


Connectie met andere teams

Gezien de grootte van Volt regio Utrecht, wijken we op een aantal punten af van het handboek community leads, zoals landelijk is opgesteld. De volgende taken zijn anders binnen Volt regio Utrecht georganiseerd:

 • De organisatie van interne (Volt regio Utrecht) evenementen ligt bij het Event Team;

 • De City Leads vormen het eerste contactpunt richting leden;

 • Interne communicatie ligt bij het Communicatie Team;


Het HR & Community Team denkt en werkt voornamelijk met de genoemde teams en personen mee om de juiste leden aan elkaar en met initiatieven binnen Volt te verbinden. Zij faciliteert community building door leden op lokaal niveau (empowering) en organiseert het niet zelf.

Dit geldt tevens voor de beleidsontwikkeling, die bij het Policy Team belegd is.


Prioriteiten komende 3, 6 en 12 maanden

3 maanden

Onboarding optimaliseren en klaarmaken voor opschaling rond de verkiezingen

→ Peter plant onboarding optimalisatie sessie met ons team waarin we profielen voor nieuwe leden zullen identificeren, gebaseerd op voorwerk van Simone en Thomas

→ Thomas deelt lijstje over AVG zodat we weten welke informatie we wel/niet mogen verzamelen

→ Peter en Rob bespreken opschaling van onboarding in kernteam, stellen bel-groep samen en Peter verzorgt daarna ‘cursus’ voor opgeschaalde onboarding team.


Startende lokale teams (communities) beter begeleiden

→ Verdeling in team wie zich hier voornamelijk mee bezig gaan houden

→ Selecteren op welke wijken/gemeenten we gaan focussen

→ Kader voor wijkteams verbeteren en ook standaardiseren voor andere communities


6 maanden

Communities aanjagen en faciliteren

→ Verkennen naar wat voor communities nog meer behoefte is bij Volt regio Utrecht


Verbinden met de Events, Policy en Communicatie Teams om die teams en gemeenteraadsleden van input te voorzien vanuit de behoefte en kennis van onze leden

→ Beleidsteam / fractie / bestuur ook vragen waar zij behoefte aan hebben

→ Samen met deze teams lijnen opzetten zodat onze leden hen van input kunnen voorzien op onderwerpen waar zij verstand van hebben of zich betrokken bij voelen.


12 maanden

Voorbereidingen richting Provinciale Staten verkiezingen en algemene taken:

 • Nieuwe leden verwelkomen en hun mogelijke bijdrage/profiel identificeren

 • Beleidsontwikkeling faciliteren vanuit leden (bottom up)

 • Band verstevigen tussen leden onderling en met Volt (beleidsteams, fractie, communities, etc.)

 • Communities aanjagen en faciliteren (starten met lokale teams)